Preview

Ожирение и метаболизм

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Izmozherova N.V., Popov A.A., Tagil'tseva N.V., Andreev A.N., Stryukova O.Y., Gavrilova E.I. Влияние снижения массы тела у женщин в климактериина метаболические показатели, уровень артериального давленияи проявления остеоартроза коленных и тазобедренных суставов. Ожирение и метаболизм. 2006;3(4):42-46. https://doi.org/10.14341/2071-8713-5143

For citation:


., ., ., ., ., . Vliyanie snizheniya massy tela u zhenshchin v klimakteriina metabolicheskie pokazateli, uroven' arterial'nogo davleniyai proyavleniya osteoartroza kolennykh i tazobedrennykh sustavov. Obesity and metabolism. 2006;3(4):42-46. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/2071-8713-5143

Просмотров: 61


ISSN 2071-8713 (Print)
ISSN 2306-5524 (Online)