Preview
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Dzeranova L.K., Paramonov V.M., Rozhinskaya L.Y., Pleshcheva A.V., Manchenko O.V., Vorontsov A.V., Kolesnikova G.S., Grigor'ev A.Y., Pigarova E.A. Особенности жирового обмена при болезниИценко-Кушинга. Ожирение и метаболизм. 2010;7(1):58-62. https://doi.org/10.14341/2071-8713-5280

For citation:


., ., ., ., ., ., ., ., . Osobennosti zhirovogo obmena pri bolezniItsenko-Kushinga. Obesity and metabolism. 2010;7(1):58-62. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/2071-8713-5280

Просмотров: 11


ISSN 2071-8713 (Print)
ISSN 2306-5524 (Online)