Preview

Ожирение и метаболизм

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Kraynova N.N., Volkova N.I., Popova T.P., Komurdzhants M.S., Vnukov V.V. Влияние ω-3-полиненасыщенных жирных кислот на свободнорадикальные процессы и структурное состояние мембран эритроцитов у пациентов с метаболическим синдромом. Ожирение и метаболизм. 2010;7(3):34-37. https://doi.org/10.14341/2071-8713-4982

For citation:


., ., ., ., . Vliyanie ω-3-polinenasyshchennykh zhirnykh kislot na svobodnoradikal'nye protsessy i strukturnoe sostoyanie membran eritrotsitov u patsientov s metabolicheskim sindromom. Obesity and metabolism. 2010;7(3):34-37. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/2071-8713-4982

Просмотров: 159


ISSN 2071-8713 (Print)
ISSN 2306-5524 (Online)