Preview

Ожирение и метаболизм

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Izmozherova N.V., Popov A.A., Tagil'tseva N.V., Andreev A.N., Stryukova O.Y., Svedentsova M.A., Fominykh M.I., Akimova A.V. Чувствительность тканей к инсулину, нарушения углеводного и липидного обмена у женщин в климактерическом периоде с впервые выявленной гипергликемией. Ожирение и метаболизм. 2006;3(2):37-40. https://doi.org/10.14341/2071-8713-4865

For citation:


., ., ., ., ., ., ., . Chuvstvitel'nost' tkaney k insulinu, narusheniya uglevodnogo i lipidnogo obmena u zhenshchin v klimaktericheskom periode s vpervye vyyavlennoy giperglikemiey. Obesity and metabolism. 2006;3(2):37-40. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/2071-8713-4865

Просмотров: 253


ISSN 2071-8713 (Print)
ISSN 2306-5524 (Online)