Preview

Ожирение и метаболизм

Расширенный поиск

Новый препарат для снижения массы тела

https://doi.org/10.14341/2071-8713-5075

Полный текст:

Об авторе

- -Список литературы

1. Gilbert K, Nian H, Yu C, Luther JM, Brown NJ. Fenofibrate lowers blood pressure in salt-sensitive but not salt-resistant hypertension. J Hypertens. 2013 Apr;31(4):820-9. doi: 10.1097/HJH.0b013e32835e8227.

2. Kwang K. K. Does Fenofibrate Lower Blood Pressure? Hypertension. 2013 Mar;61(3):e27. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00792.


Рецензия

Для цитирования:


- -. Новый препарат для снижения массы тела. Ожирение и метаболизм. 2013;10(1):56. https://doi.org/10.14341/2071-8713-5075

For citation:


. Effect of fenofibrate on blood pressure reduction. Obesity and metabolism. 2013;10(1):56. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/2071-8713-5075

Просмотров: 202


ISSN 2071-8713 (Print)
ISSN 2306-5524 (Online)